Odjel za kulturologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

25. veljače 2016.

partner

doc. dr. sc. Tihomir Živić, predsjednik Katedre za knjižničarstvo: tzivic@kulturologija.unios.hr

kulturologija.unios.hr


Odjel za kulturologiju ustrojen je 2010. kao sedamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica i peti sveučilišni odjel Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Taj najmlađi odjel u okviru osječkog Sveučilišta jedinstven je po svojem interdisciplinarnom modelu studija Kulturologije— prvom sveučilišnom interdisciplinarnom preddiplomskom i diplomskom studiju na osječkom Sveučilištu—s tri programska smjera: Knjižničarstvo, Kulturalni menadžment i Medijska kultura.

Uz interdisciplinarnost, takav otvoreni model studija nastoji promovirati stjecanje teorijskih znanja u različitim analitičkim diskursima (teorija medija, teorija informacijskih znanosti, teorija nacije, teorija obrazovanja, kulturalna antropologija, kulturalni studiji, dekonstrukcija, novi historizam, rodni studiji, ekologija, postkolonijalni studiji, supkulturne teorije i dr.), koja se neposredno isprepleću s praksom u struci.

Tako se nastoje aplicirati suvremeni i inovativni modeli učenja—prilagođeni studentima na svim smjerovima—koji praktičnim dijelom nastave u formi obveznih radionica omogućuju i stručno osposobljavanje. Nastava se ostvaruje u suradnji s raznorodnim kulturnim institucijama i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan učionica Odjela kako bi studenti u izravnom susretu s raznorodnim kulturnim djelatnostima stekli posebne kompetencije i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Metodologijski nastava počiva na promjeni nastavne paradigme od “istraživanja nakon učenja” prema “učenju preko istraživanja” i razvija svijest studenata o važnosti socijalne participacije u lokalnom okruženju grada Osijeka te istočne i cijele Hrvatske.

Odjel se pokretanjem interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih projekata (nacionalnih i međunarodnih) u okviru osječkog Sveučilišta postupno etablira kao središnje mjesto za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja. Uz znanstveno-istraživačku djelatnost promovira i umjetničku djelatnost, uvodi različite programe stručnog usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja, potiče stručno i poslijedoktorsko usavršavanje nastavnika, mobilnost te interkulturalnu komunikaciju u različitim područjima znanosti i umjetnosti.

Katedra za kulturologiju zasniva se na zajedničkom ishodišnom programskom modulu sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologije za sva tri smjera. Modul Kulturologija nudi okosnicu općih teorijskih znanja i podrazumijeva multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Katedra nudi i veliki broj izbornih kolegija za sva tri smjera.

Smjer Knjižničarstvo omogućuje specijalizirana znanja, praktične vještine i uže kompetencije u području knjižnične djelatnosti u nizu kulturnih institucija kao što su državni arhivi, nacionalne i sveučilišne, gradske te školske knjižnice.

Smjer Kulturalni menadžment omogućuje specijalizirana znanja, potrebne vještine i uže kompetencije studenata za učinkoviti kulturalni menadžment.

Smjer Medijska kultura omogućuje specijalizirana znanja, praktične vještine i uže kompetencije studenata za rad u raznorodnim medijima, ali i svim drugim kulturnim institucijama koje trebaju medijske stručnjake.