Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavlja projekt "Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM", čiji je cilj izraditi otvoreni (javno dostupni) portal hrvatskih gramatika do ilirizma.

Retrodigitalizacija hrvatskih gramatika odnosi se na prijenos tiskanoga medija u računalno čitljiv i pretraživ tekst, a ona u ovom projektu obuhvaća i višerazinsko označivanje transkribiranoga ili prevedenoga teksta hrvatskih dopreporodnih gramatika i njihovo povezivanje sa slikama izvornoga teksta (faksimilima). Korisnik će moći pregledavati faksimile priređenih gramatika, čitati transkribirani ili prevedeni tekst gramatika te ga pretraživati po zadanim elementima pretrage.

Projektom je obuhvaćeno dvanaest gramatika, štokavskih i kajkavskih, objavljenih do hrvatskoga narodnog preporoda, odnosno do izbora zajedničkoga standardnog jezika i slovopisne norme kao poveznice književne baštine na trima stilizacijama hrvatskoga književnog jezika i tronarječnom hibridu. Priredit će se slike izvornika svih dvanaest gramatika (suradnjom s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu). Tekstualnim digitalnim izdanjem bit će predstavljeno osam gramatika, odnosno transkripcijama ili prijevodima na kojima će se provoditi kodiranje segmenata gramatičkoga teksta i morfoloških paradigma TEI oznakama. Iz gramatika pisanih hrvatskim metajezikom ispisivat će se gramatičko nazivlje. Hrvatsko gramatičko nazivlje ispisivat će se i iz četiriju priručnika koji neće biti uključeni u označivanje.

Cilj je projekta izraditi portal hrvatskih gramatika do ilirizma sa slikama izvornika, metapodatcima i tekstovima transkripcija/prijevoda odabranih gramatika, omogućiti pretraživost slovnica na morfološkoj razini po zadanim elementima pretrage, istražiti i opisati gramatike te izraditi indeks hrvatskoga dopreporodnog gramatičkog nazivlja. Projektom se nastoje intenzivirati istraživanja dopreporodne gramatičke građe, upotpuniti spoznaje o morfološkom razvoju hrvatskoga jezika u dopreporodnom razdoblju i spoznaje o razvoju normativnoga opisa te ponuditi znanja na temelju primjene modernih lingvističkih disciplina (npr. kognitivni pristup). Zaključci o izgradnji hrvatskoga gramatičkog modela temeljit će se i na raščlambi strukture latinskih gramatika te će promatrani korpus gramatika predmet interesa osim na kroatistička usmjeriti i na latinistička istraživanja.

Portal će biti otvorenoga pristupa, dostupan znanstvenicima i široj publici, a zamišljen je za trajni razvoj i rast nakon dovršetka projekta. Pridonio bi očuvanju navedene građe i baštine te omogućio daljnja istraživanja. Zbog veze s izvornikom (faksimili) ponudio bi mogućnost  grafijskih i traduktoloških istraživanja.

Kako ne postoji repozitorij koji bi sadržavao digitalizirane i pretražive stare hrvatske gramatike ni model koji bi se na njih mogao primijeniti, ovim će se projektom ujedno razviti proces i ponuditi model za buduća slična istraživanja. S obzirom na takav način predstavljanja dopreporodnih gramatika, s mogućnošću pretraživanja teksta, projekt je pionirski u hrvatskoj, ali i europskoj filologiji.

Podaci o projektu

Suradnici