Izvješća

Hrvatska u europskom konzorciju za digitalnu istraživačku infrastrukturu za umjetnost i humanističke znanosti
DARIAH u Hrvatskoj – Hrvatska u DARIAH-u
Završena radionica Održiv pristup digitalnoj kulturnoj i znanstvenoj baštini: Tezaurusi i normativi
Predstavljen projekt “Digitalizacija baštinskih knjižničnih fondova: naša nužnost i obveza”
Završena radionica Sustainable access to digital cultural and scientific heritage: Ethical and legal issues
DARIAH-ERIC: Izgradnja održive infrastrukture za znanstvene i baštinske ustanove
Održana radionica “Perspektive digitalne humanistike u europskom znanstvenom oblaku”
Predstavnik Odjela za kulturologiju na Informativnome danu Europske infrastrukture u umjetnostima i humanistici (DARIAH-EU) u Skopju
DARIAH Theater Forum Osijek